نمایشگر یک مطلب

معاون مدیر امور پژوهشی


دکترمحسن شیخی
- معاون مدیر امور پژوهشی -
تحصیلات : دکتری تخصصی

ایمیل : sheikhi.mohsen@basu.ac.ir

تلفن : 081-38380897


داخلی : 415