نمایشگر یک مطلب

کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت


شعبان محمدی
- رئیس -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : sh.mohamadi@basu.ac.ir

تلفن : 081-38380122


داخلی : 485
امیر سمواتیان
- کارشناس -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : amirsamavat@yahoo.com

تلفن : 081-38380122


داخلی : 485
رضا محمدی
- کارشناس -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل : rezaa.mohamadi56@gmail.com

تلفن : 081-38380122


داخلی : 485