کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت


شعبان محمدی
- رئیس اداره قراردادها -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : sh.mohamadi@basu.ac.ir

تلفن : 081-38380122


داخلی : 485
رضا محمدی
- کارشناس -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل : rezaa.mohamadi56@gmail.com

تلفن : 081-38380122


داخلی : 485
آرش دانشفر
- مسئول دفتر -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : arash.daneshfar@gmail.com

تلفن : 081-38380897


داخلی :
سجاد محمدی
- کارشناس امور قراردادها و سامانه‌ها -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : sajadmohamadi.el@gmail.com

تلفن : 081-38380897


داخلی :