اعضای هیات علمی

احمد خرم آبادی زاد

احمد خرم آبادی زاد

احمد خرم آبادی زاد   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
  • پایان نامه ها و رساله ها

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنتز پیریدین ها و بیس نفتول ها با استفاده از مایع یونی بر پایه 8-هیدروکسی کینولینو یک مطالعه تئوری دکتری دانلود 1399/11/08
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
محمد رحمتی سنتز پیریدین ها و بیس نفتول ها با استفاده از مایع یونی بر پایه 8-هیدروکسی کینولینو یک مطالعه تئوری دکتری دانلود 1399/11/08
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
علیرضا اویسی سنتز مشتقات پورفیرین و تهیه و کاربرد چارچوبهای آلی-فلزیو پلیمرهای متخلخل دکتری دانلود 1394/03/18
زهرا سیاهپور بررسی محاسباتی پایداری و واکنش دهی کاربن ها و کمپلکس های آنها کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
سوما ماجدی سنتز موثر و سبز مشتقات جدیدی از ایندنو [d-2,1] پیریمیدین 2،5- دی اون ها، پیرازولو [a-2,1] پیریدازین 5،8 دی اون ها و پیریدازینو [a-2,1] ایندازولو 1،6،9- (H11)- تری اون ها از طریق واکنشهای چند جزئی تک مرحله ای به وسیله ی کاتالیزورهای مایع یونی 1-متیل ایمیدازولیوم تری نیترو متانید و 1-متیل ایمیدازولیوم تری سیانو متانید در شرایط بدون حلال دکتری دانلود 1397/11/16
یونس مجاهدکیش مطالعه محاسباتی اتیلن با مشتقات مختلف دی فنیل کاربن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
سهیل محمدطاهری پاثر پلاسمای فرکانس پایین اکسیژن روی خواص سطحی نانو کامپوزیت پلی کربنات TiO2 کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29