اعضای هیات علمی

هدا خیاط

هدا خیاط

هدا خیاط   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترجمه نوار فیلم 1 1217056 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تفسیر متون قرن 20 1217048 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
گرامر3 1217087 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مهارت های شنیداری و گفتاری – سطح میانی 1217118 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
ترجمه شفاهی فارسی به فرانسه 1217064 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ترجمه نوار و فیلم 2 1217061 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
درک متن – سطح پایه 1217113 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
سنجش مهارت های زبانی 1217094 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نگارش پیشرفته 1217035 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ترجمه نوار فیلم 1 1217056 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تفسیر متون قرن 20 1217048 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
گرامر3 1217087 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تفسیر متون قرن 19 1217042 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
خواندن ودرک مفهوم مقدماتی 1217009 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
دیرینه شناسی ترجمه و آشنایی با ترجمه های تاریخی 1217053 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
گرامر2 1217084 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
تفسیر متون قرون 17 و 18 1217037 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
گرامر1 1217079 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
گرامر و دیکته 1 1217018 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
گفت و شنود1 1217078 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 20 نتیجه
از 1