اعضای هیات علمی

حسام پارسا

change-logo

حسام پارسا   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510389 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت(فیزیولوژی کاربردی) 1510381 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 1510582 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
سنجش و اندازه گیری درعلوم ورزشی 1510577 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510359 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کارورزی ورزش های انفرادی 1510596 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510377 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 1510374 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 1510572 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آناتومی ویژه فعالیت ورزشی (فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510358 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1510655 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سنجش و اندازه گیری درعلوم ورزشی 1510577 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فیزیولوژی ورزشی کاربردی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510363 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
متون خارجی در علوم ورزشی 1510024 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510382 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول و روش شناسی تمرین 1510586 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510389 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت(فیزیولوژی کاربردی) 1510381 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی ورزش 1510653 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510359 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3