اعضای هیات علمی

هدایت باقری

هدایت باقری

هدایت باقری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آنالیز ژنتیکی جمعیت کاردامینه هیرسوتا و تهیه نقشه لینکاژی با تکنیک Tn5 دکتری دانلود 1400/11/23
شناسایی و جداسازی ارگانیسم/میکروارگانیسم های تجزیه کننده پلاستیک و بررسی مولکولی فرایند هیدرولیز آن دکتری دانلود 1399/10/15
القای ریشه های مویین برای افزایش لاستیک طبیعی در گیاه قاصدک و گیاه قندرون کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/26
بررسی تولید لاستیک طبیعی در شیرابه ی تعدادی از گیاهان خانواده ی افوربیاسه و آستراسه و ریز ازدیادی گیاه برتر از طریق کشت بافت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
تولید رنگ زیستی با استفاده از میکروارگانیسم ها و بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
ررسی روش های استخراج لاستیک طبیعی در گیاهان قندرون ، شنگ و کاسنی در شرایط طبیعی و درون شیشه ای کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/24
مقایسه میزان اینولین و توالی ژنهای مسیر سنتزی آن در گیاهان قندرون، شنگ و کاسنی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در برخی از جمعیت های گیاه شنگ کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/02
برهمکنش باکتری های اندوفیت شورپسند گیاهان هالوفیت با گندم زراعی کارشناسی ارشد 1399/12/24
عسل پیدایی شناسایی و جداسازی ارگانیسم/میکروارگانیسم های تجزیه کننده پلاستیک و بررسی مولکولی فرایند هیدرولیز آن دکتری دانلود 1399/10/15
نازنین پورخانجانی بررسی تنوع سیتوژنتیکی در برخی از جمعیت های گیاه شنگ کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/02
رخساره سمواتی برهمکنش باکتری های اندوفیت شورپسند گیاهان هالوفیت با گندم زراعی کارشناسی ارشد 1399/12/24
محمود قربانی مرغشی آنالیز ژنتیکی جمعیت کاردامینه هیرسوتا و تهیه نقشه لینکاژی با تکنیک Tn5 دکتری دانلود 1400/11/23
سمیه ازادی بررسی بیوشیمیایی و حضور ژنهای تولید کننده لاستیک طبیعی در دو گونه علفی فرفیون و گیاه باریجه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
سمیه پذیرنده جو جداسازی اندوفیت های مولد لاستیک طبیعی در جنس فرفیون و خانواده کاسنیان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
مهدی جدی زاهد جداسازی باکتری های اندوفیت چندین گیاه هالوفیت از خانواده آمارانتاسه و بررسی ارتباط آنها با مقاومت به شوری کارشناسی ارشد 1395/11/24
عادل جعفری ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های خاکشیر تلخ با استفاده از مارکر ISSR کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/04
بنیامین جلیلی جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت مقاوم به شوری در گیاهان هالوفیت خانواده آمارانتاسه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/28
سمیه حسن زاده بررسی حضور لاستیک طبیعی و ژنهای تولیدکننده آن در برخی گیاهان خانواده آستراسه کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/02
فرهاد حسن طهرانی بررسی صفات مورفولوژیک و سطح پلوئیدی برخی از جمعیت های خرفه (Portulaca spp.) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
معظم رنجبرترکمانی بررسی تولید لاستیک طبیعی در شیرابه ی تعدادی از گیاهان خانواده ی افوربیاسه و آستراسه و ریز ازدیادی گیاه برتر از طریق کشت بافت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
عزیزه سیاحی بررسی تنوع ژنتیکی و استفاده از مارکرهای میکروستلایت (SSR) برای انتخاب کلون های مقاوم به شوری نیشکر کارشناسی ارشد 1394/11/25
سحر ساکی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های خاکشیر شیرین جمع آوری شده از استان های یزد و همدان با استفاده از نشانگرهای ISSR کارشناسی ارشد 1348/10/11
ندا سرپوش تولید رنگ زیستی با استفاده از میکروارگانیسم ها و بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
مهری سلطانی جداسازی و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره اندوفیت های گیاه دارویی باریجه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/28
کیمیا کریمیان القای ریشه های مویین برای افزایش لاستیک طبیعی در گیاه قاصدک و گیاه قندرون کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/26
هیوا محمدنژاد انتقال ژن بتا-گلوکورونیداز (gus) با آگروباکتریوم تومه فاشینس به گیاه دارویی اسپند (Peganum harmala) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
حمیده میری مطالعه صفات سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی در اکوتیپ های مختلف گیاه اسپند ( Peganum harmala کارشناسی ارشد 1395/10/26
راضیه نادری مقایسه مورفولوژیک،پلوئیدی و متابولیت های ثانویه خاکشیر تلخ و شیرین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
اسو نوبخت وکیلی بررسی اثر برخی ترکیبات شیمیایی در محیط همکشتی روی میزان تراریختی ریزنمونه های اطلسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی 2211033 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ژنومیک آماری 2225099 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مباحث نوین در بیوتکنولوژی 2225090 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مبانی نشانگر های مولکولی 2219246 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
مبانی کشت سلول و بافت گیاهی 2219240 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
زبان تخصصی 2211033 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ژنومیک آماری 2225099 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارورزی 1 2220322 3 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مباحث نوین در بیوتکنولوژی 2225090 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بیوتکنولوژی گیاهان دارویی 2225017 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 2225084 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی انتقال ژن 2225015 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی انتقال ژن 2225015 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1