اعضای هیات علمی

محمدتقی اخضر

محمدتقی اخضر

محمدتقی اخضر   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: