اعضای هیات علمی

مهدی بیات

مهدی بیات

مهدی بیات   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین اسفندیاری وهبان ام‍ک‍ان س‍ن‍ج‍ی ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی س‍ی‍م‍ان ب‍ا س‍رب‍اره ک‍وره آه‍ن‍گ‍دازی ف‍ع‍ال ش‍ده در م‍لات و ب‍ت‍ن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سازه های فولادی 2 2115025 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
سازه های فولادی 1 2115069 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تحلیل سازه ها 2 2115066 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (19:00 - 20:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سازه های فولادی 1 2115069 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته شنبه (19:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحلیل سازه ها 1 2115023 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سازه های فولادی 2 2115025 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تحلیل سازه ها 1 2115023 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تحلیل سازه ها 2 2115066 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سازه های فولادی 1 2115069 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1