اعضای هیات علمی

محمدکاظم نظیری

محمدکاظم نظیری

محمدکاظم نظیری   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک ها: کاربردی از روش خودرگرسیون برداری پانل دکتری دانلود 1397/11/15
بررسی رابطه بین بورس بازی و ادوار تجاری در بازار مسکن ایران ( 1386-1370) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/19
الهام بنی سعید بررسی تاثیر توسعه مالی بر ریسک بازار سهام تهران کارشناسی ارشد 1392/11/05
عاطفه پنجالی تاثیر شاخص فضای کسب و کار بر سهم صادرات با فناوری بالا بر کشورهای منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
سمیرا زارعی تاثیر اندازه رقابت بر ثبات مالی در صنعت بانکی کشورهای عضو منا کارشناسی ارشد 1392/12/21
نجیبه سعیدی تاثیر فعالیت های بیمه عمر بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
مریم میرزایی مقدم تاثیر بهبود نهادها بر شکاف فناوری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
هادی نایینی بررسی تاثیر عدم تطبیق مهارت بر نرخ بیکاری در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی 1311269 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمار برای اقتصاد(2) 1311267 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پژوهش عملیاتی 1311180 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زبان انگلیسی تخصصی 1311270 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زبان خارجه 2 1311033 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی 1311269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار برای اقتصاد(2) 1311267 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 1311011 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روشهای تحقیق و مآخذشناسی 1314016 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی علم اقتصاد خرد و کلان 1315007 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اصول علم اقتصاد 1312014 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آمار برای اقتصاد(1) 1311266 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آمار برای اقتصاد(2) 1311267 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
پژوهش عملیاتی 2 1314009 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق 1311011 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روشهای مقداری در بازرگانی 1311039 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبان انگلیسی تخصصی 1311270 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زبان خارجه 2 1311033 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1