اعضای هیات علمی

میثم نوری

میثم نوری

میثم نوری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای پیشرفته تحقیق در علوم مهندسی 2118182 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش های پیشرفته مطالعه مواد و آزمایشگاه 2118224 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 2118098 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت و اقتصاد مهندسی 2118128 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد و متالوژی 2118073 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد 2118220 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
طراحی و انتخاب مواد مهندسی 2118106 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه در مهندسی سطح 2118205 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روشهای پیشرفته تحقیق در علوم مهندسی 2118182 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روشهای پیشرفته مطالعه مواد 2118160 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 2118098 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت و اقتصاد مهندسی 2118128 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد و متالوژی 2118073 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد 2118220 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی و انتخاب مواد مهندسی 2118106 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نفوذ در جامدات 2118163 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1