اعضای هیات علمی

مهرداد پویا

مهرداد پویا

مهرداد پویا   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توسعه بازار فناوری کشاورزی 2214279 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 1 نتیجه