اعضای هیات علمی

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی حضور تعدادی از ژن های حدت ( stx1، stx2، iss و sitA sitA,stx1,stx2 ,iss) در اشریشیا کلی های جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/28
بررسی حضور ژنهای عامل حدت (fimC، iutA، hlyA و cvaA/B) در اشریشیا کلی های جدا شده ازگاوهای مبتلا به ورم پستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
اثرمکمل سلنیوم و کروم بر قابلیت نگهداری منی (دو حالت سرد و منجمد) و باروری در قوچ های مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلا های جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
جداسازی وشناساییآئروموناس هیدروفیلادرکپورماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک دراستخرهای پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
سعید احمدلو بررسی حضور ژنهای عامل حدت (fimC، iutA، hlyA و cvaA/B) در اشریشیا کلی های جدا شده ازگاوهای مبتلا به ورم پستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
بهزاد رادمهر بررسی حضور تعدادی از ژن های حدت ( stx1، stx2، iss و sitA sitA,stx1,stx2 ,iss) در اشریشیا کلی های جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/28
جواد طلوعی گیلانی جداسازی وشناساییآئروموناس هیدروفیلادرکپورماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک دراستخرهای پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
مهدی نوری کلورزی بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلا های جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
ساناز بخشی جستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سحر حاتمی بررسی میزان آلوگی اجرام پیروپلاسمایی ( بابزیا و تیلریا) در تک سمی های روستایی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/03
فرشید حقانی ستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حبیب الله حلاجی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
فریبا رستمی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان با استفاده از آزمون زنجیره ای پلیمراز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
ابوذر زارع پورچوکامی جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (ژن های blaTEM، qnrA و aadA) بر علیه بتالاکتام ها، انروفلوکساسین و استرپتومایسین در سویه های اشریشیا‏کلی جدا شده از نمونه‏های ورم پستان بالینی گاو کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
پوریا صارمی شهاب اثرمکمل سلنیوم و کروم بر قابلیت نگهداری منی (دو حالت سرد و منجمد) و باروری در قوچ های مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
الهه قیطاس رنجبر جداسازی کلی فرم ها از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
مهدی ماکنانی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
مریم محمودی پور بررسی وضعیت الودگی بابزیوز گوسفندی در کشتارگاه همدان با روش مرفولوزیک و مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
امیرحسین مهران فروز اثر مکمل سلنیوم و کروم بر خصوصیات منی، متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه های خونی در قوچ های نژاد مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
داروشناسی- فارماکولوژی 1410017 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1401/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
مامائی دامپزشکی 1410035 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
فارماکولوژی 1413066 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4