اعضای هیات علمی

مهرداد نغزگوی کهن

مهرداد نغزگوی کهن

مهرداد نغزگوی کهن   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جریره اکبرزاده بررسی دین یشت (متن اوستایی، آوانویسی، ترجمه، توضیحات و واژه نامه) کارشناسی ارشد 1390/07/10
مریم آلیانی بررسی کلان جاینام های استان گیلان کارشناسی ارشد 1390/06/26
سیده عاطفه بقایی تکوین ساخت های شرطی در زبان فارسی نو دکتری دانلود 1397/07/10
لیلا تابش فر بررسی تکوین ساخت های امری در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1392/09/18
پریسا حسینی بررسی رده شناسی وزن شعر فارسی براساس نظریه وزنی کارشناسی ارشد 1390/07/09
محبوبه خلیلی بررسی توصیفی- در زمانی دستگاه واجی و صرف اسم و فعل در گویش تنگسیری کارشناسی ارشد 1390/11/18
رضا رنجبر کارایی گروه های اسمی در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1395/11/17
افخم زنک ساز بررسی مطابقه در زبان ترکی آذربایجان کارشناسی ارشد 1392/11/28
الهام سیاه کمری ذهنی شدگی کلمات ربط علی در فارسی نو کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
حسین سلگی توصیف دستگاه فعل در گویش هورامی کارشناسی ارشد 1391/04/18
مژگان شجاعی بررسی مقولات تصریفی فعل در آشوری نو کارشناسی ارشد 1391/07/11
الهام شفیع زاده بررسی دستگاه صرف در گویش فیلی (کردی ایلامی) کارشناسی ارشد 1389/11/24
داود شهیدی رابطه زبان و جنسیت در بلاگ های فارسی کارشناسی ارشد 1389/03/06
طاهره طاهری تمیجانی بررسی سیر تحول پیش اضافه از در فارسی نو کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
ایران عبدی مطابقه و حالت نمایی در گویش زین آبادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
اعظم عبدالملکی بررسی پیکره بنیاد روابط معنایی در اسامی مرکب فارسی کارشناسی ارشد 1392/03/21
علی عبدالملکی بررسی رده شناختی ساخت فعل از رهگذر وام گیری در زبان های فارسی، کردی و ترکی کارشناسی ارشد 1391/03/10
زهره فرهنگیان روش های کاربرد عناصر باستانی و میانه زبان های ایرانی در واژه گزینی فارسی کارشناسی ارشد 1391/06/27
نسیم محتشمی راد افزایشی ها در فارسی نو کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/13
فاطمه محمدی بیان مالکیت در گیلکی و مازندرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
فروزان محمدی بررسی فرایند تبدیل در کردی برپایه نظریه کیپارسکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/12
مسعود محمدی راد بررسی سلسله مراتب نشانداری در زبان های ایرانی نو شمال غربی کارشناسی ارشد 1392/07/08
سیده سارینا میراحمدی بررسی پیکره بنیاد فرآیندهای واژه سازی در گویش گیلکی رشت کارشناسی ارشد 1392/12/19
پروین میرزایی بررسی مطابقه در گویش جافی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/27
محمد منصوری بررسی ریشه شناختی کلان جاینام های استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/01
نادر مهدی پورشریه بررسی ترتیب وندهای فارسی نو کارشناسی ارشد 1391/11/07
حامد نقاشیان یزدی بررسی سیر تحول اشتقاق در زبان فارسی نو 1389/11/24
زانیار نقشبندی بررسی مقوله ی وجهیت در هورامی، رویکردی رده شناختی دکتری دانلود 1394/11/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی زبان 1225071 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
صرف 1225060 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نظریه های معنی شناسی 1225076 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول معنی شناسی 1225064 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
تاریخ و سیر تحول زبان های ایرانی 1225083 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روش تحقیق در زبان شناسی 1225084 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
زبان شناسی تاریخی تطبیقی 1225066 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نظریه های صرف 1225073 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
جامعه شناسی زبان 1225071 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روان شناسی زبان 1225063 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
صرف 1225060 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول معنی شناسی 1225097 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول معنی شناسی 1225064 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش تحقیق در زبان شناسی 1225084 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زبان شناسی تاریخی تطبیقی 1225066 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زبان شناسی نقش گرا 1225081 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ادبیات فارسی از دیدگاه زبان شناسی 1225104 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی زبان 1225071 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
صرف 1225060 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
صرف زبان فارسی 1225092 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2