اعضای هیات علمی

نفیسه دعوتی

نفیسه دعوتی

نفیسه دعوتی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مبین زمان خواص فناورانه جدایه های باکتری های اسید لاکتیک ماست گوسفندی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/16
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
صنایع تخمیری 1611045 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
میکروبیولوژی صنعتی 1611144 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
میکروبیولوژی صنعتی 1611143 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
میکروبیولوژی صنعتی 1611144 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
میکروبیولوژی عمومی 1611159 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
میکروبیولوژی عمومی 1611160 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
میکروبیولوژی عمومی 1611160 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611165 1 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611166 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611166 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
استاندارد سازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی 1611194 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
استاندارد سازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی 1611194 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
استاندارد سازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی 1611193 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
بیولوژی سلولی 1611013 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تکنولوژی شیر و فراورده ها(2) 1611176 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
تکنولوژی شیر و فراورده ها(2) 1611176 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
میکروبیولوژی مواد غذایی 1 1611164 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
میکروبیولوژی مواد غذایی 1 1611164 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
میکروبیولوژی مواد غذایی 1 1611163 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611166 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3