اعضای هیات علمی

محمود نیلی

محمود نیلی

محمود نیلی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تاثیر واکنش قلیایی – سیلیسی سنگ دانه ها بر محصولات پایه سیمانی حاوی تراس (با استفاده از یک روش جدید) کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
رزیابی تجربی دوام یخ زدن و آب شدن بتنهای حاوی میکروسیلیس هوادار و بدون هوا کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
ارزیابی تجربی دوام یخ زدن و آّب شدن بتن های حاوی میکروسیلیس هوادار و بدون هوا کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
میلاد ابراهیمی ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت ضربه بتن های سبک با مقاومت زیاد مسلح به انواع الیاف کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
علیرضا آذریون بررسی عملکرد و عمر بتن تحت اثر بار و سیکل های یخ زدن-آب شدن دکتری دانلود 1396/11/01
حسین اسفندیاری وهبان ام‍ک‍ان س‍ن‍ج‍ی ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی س‍ی‍م‍ان ب‍ا س‍رب‍اره ک‍وره آه‍ن‍گ‍دازی ف‍ع‍ال ش‍ده در م‍لات و ب‍ت‍ن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
مرضیه اصلانی ارزیابی جداشدگی بتن های خودتراکم الیافی با استفاده از آزمایش های غیر مخرب کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
فواد بهمنی قابلیت اطمینان سازه های بتنی تحت اثر دوره های یخ زدن و آب شدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
محمدعلی پیله ور ارزیابی دوام یخبندان بتن خود تراکم کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
سیامک توسلی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سرباره کوره آهن گدازی بر دوام در مقابل یخبندان بتن های خودتراکم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
نگین حقیقت مطالعه جمع شدگی بتن سبک توانمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05
مهرداد رزم ارا طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه گیری هم زمان ویژگی های بتن خودتراکم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
امیرحسین رنجبران ب‍ررس‍ی ش‍اخ‍ص ه‍ای ج‍دای‍ی در ب‍ت‍ن ه‍ای خ‍ودت‍راک‍م ح‍اوی م‍واد اف‍زودن‍ی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
علیرضا یزدان دوست ب‍ررس‍ی اث‍ر پ‍وزولان ه‍ا در ک‍اه‍ش ری‍س‍ک ت‍رک خ‍وردگ‍ی ب‍ت‍ن ه‍ای ح‍ج‍ی‍م ت‍وان‍م‍ن‍د کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
حسین ساسانی پور بررسی مقاومت مکانیکی بتن های خودتراکم با الیاف ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
نادیا سبزی پرور بررسی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن بازیافتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
احمد سلمانی بررسی تجربی تخریب داخلی بتن هوادار تحت دوره های یخ زدن و آب شدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/13
اتنا شیرشکار بررسی تاثیر دمای زیاد در طول گیرش بر روند کسب مقاومت و ظرفیت جذب آب بتن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
فاطمه عبادی بررسی مقاومت فشاری و جمع شدگی بتن های حاوی سرباره فعال شده کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
شهریار عبداله زاده مویجینی پیشامکان سنجی بکار گیری روسازی بتن غلطکی در راه های بین شهری در مناطق سردسیرنویس پایان نامه ثبت شده در 1396/06/11 9:05:9 ق.ظ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
شهریار عبداله زاده مویجینی امکان سنجی به کارگیری روسازی بتن غلتکی در راه های بین شهری در مناطق سردسیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
نیکتا لقمانی تأثیر سبک دانه ها بر روی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن سبک توانمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
سامان ملک زاده ارزیابی دوام بتن سبک با عملکرد بالا در مواجه با سیکل های یخ زدن-آب شدن کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/29
آرمان منتظران ارزیابی رفتار خزشی بتن سبک توانمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05
حسام نجاری فعال سازی سرباره کوره های آهن گدازی کارخانه فولاد اصفهان با قلیایی ها و عمل آوری در دمای زیاد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
رضا نظام الاسلامی بررسی ردپای آب در احداث ساختمان های مسکونی با توجه به نوع اسکلت و مصالح به کار رفته در ساخت کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنولوژی بتن 2115099 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سازه های بتن آرمه 2 2115068 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
سازه های بتن آرمه پیشرفته 2115220 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فناوری بتنهای خاص/سازه 2115392 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تکنولوژی بتن 2115099 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
تکنولوژی عالی بتن 2115164 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
سازه های بتن آرمه 1 2115027 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
طراحی ساختمانهای صنعتی 2115416 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تکنولوژی بتن 2115099 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سازه های بتن آرمه 1 2115027 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سازه های بتن آرمه پیشرفته 2115220 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تکنولوژی بتن 2115099 2 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تکنولوژی بتن 2115099 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تکنولوژی عالی بتن 2115164 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سازه های بتن آرمه 1 2115027 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 15 نتیجه
از 1