اعضای هیات علمی

مسیب یارمحمدی واصل

مسیب یارمحمدی واصل

مسیب یارمحمدی واصل   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالات



همایش ها




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی و مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز(TDCS) و متادون درمانی بر تنظیم هیجان، تحمل پریشانی وکاهش ولع در افراد با اختلال وابستگی به مواد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
تاثیر تحریک مستقیم مغز با tDCS بر کاهش علائم مثبت و منفی در اختلال اسکیزوفرنی مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
تهیه بسته آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
احد احدی تاثیر تحریک مستقیم مغز با tDCS بر کاهش علائم مثبت و منفی در اختلال اسکیزوفرنی مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
میلاد پرکالیان تدوین مدل ساختاری دلبستگی اضطرابی براساس آزار عاطفی، تنظیم هیجان و حافظه هیجانی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/12
فرهاد جوکار تدوین مدل برای تبیین کیفیت زندگی بر مبنای خودشناسی، خرد و ادراک رنج در بیماران مبتلا به سرطان دکتری دانلود 1399/12/24
زهرا حسنی خوش بررسی و مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز(TDCS) و متادون درمانی بر تنظیم هیجان، تحمل پریشانی وکاهش ولع در افراد با اختلال وابستگی به مواد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
مریم درویشی تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر قصه گویی بر خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی دختران شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/20
آرزو ذبیحی پیش بینی استعداد اعتیاد نوجوانان بر اساس آزارگری عاطفی و لحن هیجانی والدین کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/07
هانیه رحیمی خشوئی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر آسیب پذیری شناختی نسبت به افسردگی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/07
صدیقه صفایی تاثیر اصلاح سوگیری توجه بر تنظیم هیجانی در افراد با سبک دلبستگی دوری گزین دکتری دانلود 1399/09/10
فاطمه طاهری رابطه هوش زیباشناسی و بهزیستی روانی با میانجیگری حساسیت زیبایی شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
فاطمه کریمخانی تبیین بهزیستی ذهنی بر اساس خودکارامدی،مسئولیت پذیری وسبک انگیزش کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
شادی محمدی تاثیربرنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب مادران کودکان مبتلا به لکنت زبان کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/07
مینا نجف لو تاثیر مشکل گیردادن بر خشونت خانگی و صمیمیت زناشویی زنان و مردان شهرستان رزن کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/26
ربابه آذرمی تبیین رفتار خرافی بر مبنای سبکهای دلبستگی و اضطراب کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/17
اباذر افروزی منصور بررسی مراحل تحول زیباشناسی نقاشی در دانش آموزان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
فاطمه به جامه پیش بینی خود مدیریتی براساس عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه ی اخلاق تحصیلی دردانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/31
سجاد پاک روان تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی و تحمل ابهام در دانشجویان دارای نشانگان اضطراب کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/26
فریده پیری بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
علی اصغر چگینی تاثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی من بر خودگویی های منفی و افسردگی اساسی در زنان سرپرست خانوار دکتری دانلود 1395/06/21
مهری حصارخانی تأثیر آموزش آموزه های قرآن بر کنترل خشم دانش آموزان دختر دورة متوسطه در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
سعیده خانی تبیین خودکنترلی فرزندان براساس طرح واره های ناسازگار اولیه والدین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
فاطمه دروه یی تأثیر آموزش برنامه ی تنظیم هیجان متمرکز بر پرورش شفقت بر استرس شغلی و کیفیت زندگی حرفه ای دانشجویان پرستاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
فاطمه رسولی تاثیر قصه گویی بر رفتار خود مراقبتی و ابراز وجود دختران شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
سیده مهسا سالم نقش چشم انداز زمانی در رابطه ی بین خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
یاسمن سواری تأثیرآموزش ذهن مشفق بر خودانتقادگری ، نشخوارخشم و ترس از شفقت دانشجویان با علائم افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
شمسی شمشیری نقش حس تعلق به مکان و سبک دلبستگی در پیش بینی احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
توران عبدالملکی ساخت و هنجاریابی آزمون حساسیت زیبایی شناسی و رابطه ی آن با سلامت روانی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/11/07
توران عبدالملکی ساخت و هنجاریابی آزمون حساسیت زیبایی شناسی و رابطه آن با سلامت روانی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/11/07
سعیده علی محمدی پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس خودمحق بینی و کمال گرایی روابط عاشقانه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سکینه فتاحی بررسی عوامل روانی-اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای در بیماران ام اس (مولتیپل اسکروزیس) شهر همدان کارشناسی ارشد 1392/08/13
سکینه فتاحی بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای در بیماران ام اس (مولتیپل اسکروزیس) شهر همدان کارشناسی ارشد 1392/08/13
فرشته فتحی هنجاریابی آزمون نگرش به زمان و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی و بهزیستی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/11/07
آرش فرازمند تدوین مدل خودناتوان سازی تحصیلی براساس سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/04
گلرخ فریدونی نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای بین طرحواره های ناسازگار اولیه و خودناتوان سازی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
مجید کریمی ارقینی مطالعه نقش میانجی طرحواره های ناکارآمد اولیه بین پیوند والدینی و استعداد اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/08
آرزو محمدی مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/06/31
عباس محمدی تاثیر آموزش شیوه ی کاوشگری بر تفکرانتقادی و خودراهبری یادگیری در درس علوم تجربی در دانش آموزان پسر پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرهمدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
سروه محمدزاده تدوین و اعتباریابی پروتکل آموزش دیدگاه گیری اجتماعی و اثر آن بر سبک های حل تعارض زوجین دکتری دانلود 1395/06/21
مصطفی ملکی نقش آزاردیدگی دوره کودکی و تعارض والدین و نوجوانان در تبیین دشواری تنظیم هیجان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
محیا مهرابی پور پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سید امیرحسین مهربان تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس طرحواره های ناکارآمد اوّلیه، عاطفه منفی و نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
حسین نادری پور تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
علی نوذری تبیین ذهن آگاهی براساس تنظیم هیجان و فعالیت سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/10
کیانا هادیان همدانی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری پیشرفته بر کمال گرایی منفی، خودانتقادی و شفقت به خود کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اصول روانشناسی بالینی 1313091 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روانشناسی تحولی2 1313042 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
شیوه های اصلاح رفتاری-شناختی 1313245 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 1313205 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روانشناسی تحولی 1 1313041 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روانشناسی رشد پیشرفته 1313207 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/13 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روانشناسی اجتماعی 1313194 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 1313205 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/13 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
انگیزش و هیجان 1313209 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 1313205 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2