آزمایشگاه تحقیقاتی آلی - معدنی


گروه آموزشی: شیمی آلی - شیمی معدنی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی آلی - معدنی
نام سرپرست: آقایان: دکتر داود حبیبی - دکتر داود آذریفر - دکتر سیدجواد صابونچی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 081-38381601
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: jsabounchei@basu.ac.ir - azarifar@basu.ac.ir - dhabibi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: آقایان: دکتر قباخلو - دکتر قربانی - دکتر یوسفی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: