تهیه غشای ماتریس مختلط شامل کامپوزیت منیزیم فیلوسیلیکات عامل‌دار شده با آمینوپروپیل-چارچوب‌های فلز-آلی CuBDC@UiO-66، CuBDC@MIL-121 و PEBAX برای استفاده در جداسازی گازی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: تهیه غشای ماتریس مختلط شامل کامپوزیت منیزیم فیلوسیلیکات عامل‌دار شده با آمینوپروپیل-چارچوب‌های فلز-آلی CuBDC@UiO-66، CuBDC@MIL-121 و PEBAX برای استفاده در جداسازی گازی

ارائه دهنده: Provider: زهره تاجدینی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر الهه احمدی فیجانی

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر سیمین اسدآبادی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر جواد صاین ـ دکتر جلال بصیری پارسا

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 18بهمن 1402 ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر دانشکده شیمی و علوم نفت

چکیده: Abstract: در این پژوهش مجموعه ای از غشاهای ماتریس مختلط با ماتریس پلی(اتر-بلاک-آمید) ساخته شد و برای جداسازی دو گاز CO2 و N2 مورد استفاده قرار گرفت. کامپوزیت های اضافه شده به ماتریس پلی(اتر-بلاک-آمید) از آمینورس (MgAC, ZrAC) و چارچوب های فلز-آلی تشکیل شده بودند. دو دسته کامپوزیت UiO-66-(COOH)2@CuBDC@MgAC و MIL-121@CuBDC@MgAC به عنوان پرکننده برای ماتریس پلیمری مورد استفاده قرار گرفت. هر دسته کامپوزیتی با تغییر مقدار اجزاء شامل چهار کامپوزیت بود و بنابراین از هشت کامپوزیت، هشت غشاء ماتریس مختلط با 10% وزنی ساخته گردید. سپس یک لایه آمینورس ZrAC نیز بروی هشت کامپوزیت ساخته شده سنتز شد و از هشت کامپوزیت جدید نیز هشت غشاء ماتریس مختلط دیگر با همان 10% وزنی تهیه گردید. کامپوزیت ها و غشاهای تهیه شده توسط آنالیزهای FT-IR، XRD، TGA، SEM، Stress-Strain و زاویه تماس سطح مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس میزان عبور گازهای CO2 و N2 و انتخاب پذیری CO2/N2 برای غشاها به روش فشار ثابت/حجم متغیر اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده بسیار رضایت بخش بود، به طوری که در میان مجموعه هشت غشاء اول، برای غشاء (4) عبور گاز CO2 برابر 320.15 برر و انتخاب پذیری CO2/N2 برابر 147.27 و در میان مجموعه هشت غشاء دوم، برای غشاء (12) عبور گاز CO2 برابر 407.77 برر و انتخاب پذیری CO2/N2 برابر 87.46 گزارش گردید. مقادیر عبور گاز CO2 و انتخاب پذیری CO2/N2 برای غشای پلی(اتر-بلاک-آمید) خالص به ترتیب برابر 181.48 برر و 28.33 گزارش شده است. در این میان علاوه بر بهبود رفتار گازی ماتریس با حضور کامپوزیت ها، خواص بررسی شده نظیر خواص حرارتی، موفولوژیکی و مکانیکی غشاهای ماتریس مختلط نیز تقریبا در همان سطح غشاء خالص و گاهی هم بهتر از آن ظاهر شدند.