تهیه و کاربرد حلال یوتکتیک عمیق بر پایه اتیل تری فنیل فسفونیوم بروماید به عنوان کاتالیزوری توانمند و جدید در سنتز ترکیبات N-هتروسیکلیک

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: تهیه و کاربرد حلال یوتکتیک عمیق بر پایه اتیل تری فنیل فسفونیوم بروماید به عنوان کاتالیزوری توانمند و جدید در سنتز ترکیبات N-هتروسیکلیک

ارائه دهنده: Provider: حدیث گودرزی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر داود حبیبی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر رامین قربانی واقعی ـ دکتر منوچهر مامقانی ـ دکتر نصرت الله محمودی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: سه شنبه، 28 آذر 1402 ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این رساله، چهار حلال یوتکتیک عمیق (DES) جدید بر پایه ی اتیل تری فنیل فسفونیوم برماید تهیه و به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، نقطه یوتکتیک، رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) ،آنالیز توزین حرارتی (TGA) و دانسیته کاملا شناسایی شدند. این چهار DES که از چهار ترکیب اسیدی تتراهیدروفوران-5،4،3،2-تترا کربوکسیلیک اسید، 5،2-دی هیدروکسی بنزوئیک اسید (جنتیسیک اسید)، 4،3-دی هیدروکسی بنزوئیک اسید (پروتوکاتکویک اسید)، و فتالیک اسید تهیه شد، به ترتیب و اختصار با نام های ETPP-Br/THF-TCA-DES، ETPP-Br/GA-DES، ETPP-Br/PCA-DES و ETPP-Br/PhA-DES نامگذاری شدند، و به عنوان کاتالیزورهایی اسیدی، توانمند و کارآمد با سنتز و بازیابی آسان، در شرایط بهینه برای سنتز ترکیبات N-هتروسیکلیک از جمله تتراهیدرو-پیریدین ها، 3،1-تیازولیدین-4-ان ها، دکاهیدروآکریدین-8،1-دی ان های N-استخلافی و ایمیدازول های سه و چهار استخلافی استفاده شدند. مشتقات ساخته شده در این واکنش ها با تکنیک های مختلف از جمله نقطه ذوب، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، رزونانس مغناطیسی هسته (13CNMR, 1HNMR) و طیف سنجی جرمی (Mass) بررسی و شناسایی شدند.