تهیه و کاربرد حلال یوتکتیک عمیق بر پایه متیل تری فنیل فسفونیوم برماید به عنوان کاتالیزوری توانمند و جدید در سنتز ترکیبات N-هتروسیکلیک

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: تهیه و کاربرد حلال یوتکتیک عمیق بر پایه متیل تری فنیل فسفونیوم برماید به عنوان کاتالیزوری توانمند و جدید در سنتز ترکیبات N-هتروسیکلیک

ارائه دهنده: Provider: آرزو منعم

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر داود حبیبی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر آرش قربانی چقامارانی ـ دکتر منوچهر مامقانی ـ دکتر نصرت الله محمودی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه، 29 آذر ۱۴۰۲ ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این رساله، پنج حلال یوتکتیک عمیق (DES) جدید بر پایه ی متیل تری فنیل فسفونیوم برماید تهیه و به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، نقطه یوتکتیک، رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) ،آنالیز توزین حرارتی (TGA) و دانسیته شناسایی شدند. این پنج DES که از پنج ترکیب اسیدی تتراهیدروفوران-5،4،3،2-تترا کربوکسیلیک اسید، 5،2-دی هیدروکسی بنزوئیک اسید، 3،2-دی هیدروکسی بنزوئیک اسید، 4،3-دی هیدروکسی بنزوئیک اسید، و فتالیک اسید تهیه شد، به ترتیب و اختصار با نام های MTPP-Br/THF-TCA-DES، MTPP-Br/GA-DES ،MTPP-Br/HGA-DES ،MTPP-Br/PCAT-DES و MTPP-Br/PHTH-DES نامگذاری شدند، و به عنوان کاتالیزورهایی اسیدی، توانمند و کارآمد با سنتز و بازیابی آسان، در شرایط بهینه برای سنتز ترکیبات N-هتروسیکلیک استفاده شدند. مشتقات ساخته شده در این واکنش ها با تکنیک های مختلف از جمله نقطه ذوب، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، رزونانس مغناطیسی هسته (13CNMR, 1HNMR) و طیف سنجی جرمی (Mass) بررسی و شناسایی شدند.