توسعه الکترودهای ارزان قیمت بر پایه خمیر کربن و اصلاح آنها با استفاده از تثبیت DNA و نانوذرات مختلف جهت اندازه گیری داروهای ضد سرطان

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: توسعه الکترودهای ارزان قیمت بر پایه خمیر کربن و اصلاح آنها با استفاده از تثبیت DNA و نانوذرات مختلف جهت اندازه گیری داروهای ضد سرطان

ارائه دهنده: Provider: معصومه محمدی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر امیرعباس رفعتی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر حسین ایلوخانی ـ دکتر حسین غریبی ـ دکتر انسیه قاسمیان

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: زمان چهارشنبه 25 بهمن 1402 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: جمسیتابین یک داروی رایج ضد سرطان است که به دلیل اثرات متغیر و سمی آن نیاز به نظارت دقیق دارد. تشخیص GMB در نمونه های بیولوژیکی می تواند به تنظیم دوز کمک کندو نتایج درمان را افزایش دهد. در این مطالعه، یک حسگر الکتروشیمیایی جدید بر اساس یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با DNA تک رشته‌ای، نانوذرات طلا و نانولوله‌های کربنی چند جداره ساخته شد. ما الکترودهای اصلاح نشده (bareCPE) و اصلاح شده (ss-DNA/AuNPs/MWCNTs/CPE) را با استفاده از تکنیک‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز EDX و ولتامتری چرخه‌ای (CV) مشخص کردیم. جریان پیک اکسیداسیون به صورت خطی با غلظت GMB در دو محدوده خطی1-10میکرو مولار و 10-50میکرومولار، با حد تشخیص 52/0مییکرومولار و حد کمیت (LOQ)75/1 میکرومولار متناسب بود. محدوده غلظت خطی پایین تر (1-10 میکرومولار) حساسیت A M-1cm-268/5را نشان داد، در حالی که محدوده بالاتر (10-50 میکرومولار) حساسیت A M-1cm-2 34/1 را نشان داد . مقادیر بازیابی 86/97 درصد تا 64/100 درصد بدست آمد. پایداری 90 درصد و تکرارپذیری با مقدار انحراف استاندارد 38/1 درصد در نمونه‌های سرم انسانی اندازه گیریی شد. ما انتخاب‌پذیری و توانایی عملی ss-DNA/AuNPs/MWCNTs/CPE را برای تعیین GMB در حضور گونه‌های مختلف مداخله‌گر و نمونه‌های سرم انسانی آزمایش کردیم. نتایج نشان دادکه ss-DNA/AuNPs/MWCNTs/CPE یک حسگر الکتروشیمیایی انتخابی، قابل اعتماد و دقیق برای GMB بود. همچنین درتحقیق حاضر از یک روش ساده برای توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید بر اساس یک الکترود خمیر کربن (CPE) اصلاح شده با DNA تک رشته ای (ss-DNA)، اکسید گرافن احیا شده و دی سولفید مولیبدن استفاده شد. الکترودهای اصلاح نشده (CPE برهنه) و اصلاح شده (ss-DNA/rGO/MoS2/CPE) با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز EDX و ولتامتری چرخه‌ای (CV) مشخص شدند. داده های مشخصه رسانایی خوب و ماهیت الکتروکاتالیستی را با سایت های الکتروشیمیایی فعال تر در DNA/rGO/MoS2/CPE نسبت به CPE در مقایسه با آنالیز کپسیتابین در نمونه های واقعی تایید می کند. جریان پیک اکسیداسیون به طور خطی با غلظت کپسیتابین در دو محدوده خطی 01/0-10 میکرومولار و 10-60 میکرومولار با حد تشخیص 0108/0میکرومولار متناسب بود. علاوه بر این، حد کمیت (LOQ) برابر 036/0 میکرومولار بود. همچنین، محدوده غلظت خطی پایین تر، 01/0-10 میکرومولار حساسیت A M-1cm-2 85/276و دیگری از 10 میکرومولار تا 60 میکرومولار با حساسیت A M-1cm-2 88/5نشان داد. مقادیر بازیابی 93/96 در صد تا 67/101 درصد بدست آمد. پایداری 92 درصد و تکرارپذیری با مقدار انحراف استاندارد 038/1 در صد در نمونه‌های سرم انسانی مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب‌پذیری و توانایی عملی ss-DNA/rGO/MoS 2/CPE برای تعیین CAP در حضور گونه‌های مداخله‌گر مختلف مورد بررسی قرار گرفت و سرم انسانی تهیه شد. نتایج نشان دهنده پاسخ انتخابی، قابل اعتماد و دقیق ss DNA/rGO/MoS2/CPE به عنوان سنسور الکتروشیمیایی CAP است.