سنتز برخی کومارین‌ها و کینولین‌ها با استفاده از بازالت فیبر عامل‌دار شده با 7-آمینو نفتالن-3،1-دی‌سولفونیک اسید

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز برخی کومارین‌ها و کینولین‌ها با استفاده از بازالت فیبر عامل‌دار شده با 7-آمینو نفتالن-3،1-دی‌سولفونیک اسید

ارائه دهنده: Provider: شعله باقری هرسینی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر رامین قربانی واقعی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر داود حبیبی ـ دکتر معصومه جعفرپور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: شنبه 14 بهمن 1402 ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه، یک سری از مشتقات کومارین و کینولین به ترتیب از طریق واکنش تراکم پچمن و فریدلندر با استفاده از الیاف بازالت عامل دار شده با 7-آمینو نفتالن-3،1-دی سولفونیک اسید (BF@(CH2)3-Cl-ANDSA) به عنوان کاتالیزور سازگار با محیط زیست و ناهمگن سنتز شدند. ساختار کاتالیزور توسط آنالیز FT-IR، XRD، EDS-Mapp، FE-SEM و TGA مشخصه¬یابی شد. مشخص شد که کاتالیزور برای سنتز مشتقات کومارین و کینولین از طریق تراکم پچمن و فریدلندر کارآمد است. روش فعلی دارای چندین مزیت از جمله غیر سمی بودن، زمان واکنش کوتاه، پایداری حرارتی بالا، قابلیت بازیافت و قابلیت استفاده مجدد از کاتالیزور است.