سنتز و شناسایی آرسنیوم ایلید جدید به دست آمده از کتون ۲-برومو-'۲-استونفتون و کمپلکس‌های آن با برخی از فلزات واسطه و بررسی خواص کاتالیزوری کمپلکس Pd(II)

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز و شناسایی آرسنیوم ایلید جدید به دست آمده از کتون ۲-برومو-'۲-استونفتون و کمپلکس‌های آن با برخی از فلزات واسطه و بررسی خواص کاتالیزوری کمپلکس Pd(II)

ارائه دهنده: Provider: مجید جمشیدی لطف

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر سید جواد صابونچی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر رضا آزادبخت - دکتر بابک نعمتی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: دوشنبه 18 دی 1402 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پروژه، نمک آرسنیوم جدید(S) [Ph3AsCH2C(O)C10H7]Br از واکنش تری فنیل آرسین و ۲-برومو -′۲–استونفتون سنتز شد. سپس با استفاده از محلول سدیم هیدروکسید و آب، ایلید آرسنیوم جدید [Ph3AsCHC(O)C10H7] (Y)سنتز گردید. همچنین، شش کمپلکس جدید از واکنش نمک‎‌های فلزی HgBr2، HgI2، PdCl2، CuCl2، AgCl2،CdCl2 با این لیگاند سنتز و توسط روش های اسپکتروسکوپیIR ، (1H and 13C)NMR، MASS وCHN شناسایی گردید. در نهایت خواص کاتالیزوری کمپلکس پالادیوم در واکنش‌های کوپلینگ سوزوکی- مایورا بررسی شد. کمپلکس های مربوطه عبارتند از: 1) [HgBr4Y2] 2) [HgI4Y2] 3) [CuCl2Y2] 4) [PdCl2Y2] 5) [CdCl2Y2] 6) [AgCl2Y2]