سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های فلزی داروی سوتالول و مطالعه برهم کنش آنها با DNA تیموس گوساله

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های فلزی داروی سوتالول و مطالعه برهم کنش آنها با DNA تیموس گوساله

ارائه دهنده: Provider: فاطمه سلیمی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر صادق صالح‌زاده

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر رضا آزادبخت - دکتر بابک نعمتی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 23 اسفند 1402 ساعت 11

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه دو کمپلکس نیکل(II) و مس(II) از داروی سوتالول هیدروکلراید (SOT·HCl) سنتز و با روش‌های آنالیز عنصری CHN، هدایت سنجی، طیف بینی FT-IRو UV-Visشناسایی و تعیین ساختار شدند. بررسی برهم‌کنش SOT·HCl و کمپلکس‌های جدید [Ni(SOT)2]Cl2 (NiSOT) و [Cu(SOT)2]Cl2 (CuSOT) با DNA از تیموس گوساله (ct-DNA) از طریق روش های مختلف آزمایشگاهی و شبیه سازی مولکولی انجام شد. نتایج به دست آمده از مطالعات طیف‌بینی UV-Vis بر روی برهم کنش ترکیبات فوق با ct-DNA نشان داد که قدرت اتصال سوتالول و کمپلکس های آن در بر هم کنش با ct-DNA قابل توجه بوده و با داروی شناخته شده ضد سرطان سیتارابین قابل مقایسه می‌باشد. آزمایش اثر قدرت نمک که از طریق طیف‌بینی UV-Vis انجام شد، نشان داد که مدل اتصال سوتالول و کمپلکس های آن با ct-DNA از نوع الکتروستاتیک نمی باشد. مطالعات اندازه گیری های ویسکوزیته نشان داد که مدل اتصال سوتالول و کمپلکس‌های آن با ct-DNA از نوع شیاری بوده و با نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی مولکولی در توافق می‌باشد. علاوه بر این، برهم کنش سوتالول و کمپلکس‌های آن با پروتئین های ضروری ویروس کرونا با روش شبیه سازی مولکولی انجام شد و با داروهای شناخته شده ی فاویپیراویر (FAV)، هیدروکلروکوئین (HCQ) و رمدسیویر (RDV) به عنوان عوامل ضد کووید-19 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمپلکس‌های NiSOT و CuSOT در مقایسه با سوتالول و همچنین داروهای FAV، HCQ و RDV دارای قدرت اتصال قابل توجهی با اغلب پروتئین های ویروس کرونا می‌باشند.