سنتز و کاربرد نانوکاتالیزورهای هتروژن بر پایه گرافن اکساید و LDH محافظت شده با مس، نیکل و کلرو سولفونیک اسید در سنتز ترکیبات مختلف هتروسیکل حاوی اکسیژن و نیتروژن

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: سنتز و کاربرد نانوکاتالیزورهای هتروژن بر پایه گرافن اکساید و LDH محافظت شده با مس، نیکل و کلرو سولفونیک اسید در سنتز ترکیبات مختلف هتروسیکل حاوی اکسیژن و نیتروژن

ارائه دهنده: Provider: ساریه مومنی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر رامین قربانی واقعی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر مریم حجامی ـ دکتر لطفی شیری ـ دکتر محمد سلیمان بیگی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: دوشنبه ۳۰ بهمن 1402 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این رساله سنتز و کاربرد کاتالیزورهای هتروژن نیکل کلرید، مس استات، مس نیترات، مس یدید و سولفونیک اسید تثبیت شده بر پایه لایه هیدروکسید دوگانه (Zn/Cr-LDH)و گرافن اکساید (GO)عامل دارشده با لیگندهای 1،3- بنزن دی سولفونیل آمید (BDSA)، N,N-بیس(۴و۶-دی آمینو-۱ ۳ و ۵-تری آزین-۲-ایل)بنزن-۱و۴-دی سولفونیل آمید (NDBD) ،(Z)-N'-(2-هیدروکسی بنزیلیدین)-4-(پیریدین-4-ایل) بنزوهیدرازید (HBPB) ،N1،N3-دیرکاربامی میدویل بنزن-1،3-دی سولفونامید (DCMBA)، N',N'۱-بیس(۲-آمینوبنزویل)بنزن-۱و۳-دیسولفونوهیدرازید (ABDSA) و 5-آمینو-۱H-تترازول (AT) مورد بررسی قرار گرفت. ساختار کاتالیزورهای تهیه شده با آنالیز های مختلفی از قبیل طیف مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، الگوهای پراش اشعه ایکس (XRD)، تفرق اشعه ایکس (EDX)، تجزیه و تحلیل حرارتی (TGA, DSC, DTA)، نقشه برداری عنصری (MAPPING) و مغناطیس سنج نمونه (VSM) تایید شدند. بعد از تایید ساختار کاتالیزورها جهت بررسی فعالیت کاتالیزوری آنها ترکیبات ارزشمندی با خواص دارویی و بیولوژیکی مانند 1و4-دی هیدروپیریدین‌ها، 2-آمینو-3-سیانو پیریدین‌ها، پیرانو[-d3،2]پیریمیدین‌ها، پیرازولو[4,3:5,6]پیرانو[-d3،2]پیریمیدین‌-دیون¬ها، ایمیدازول‌ها، کینازولین‌ها، تتراهیدروبنزو[b] پیران‎ها، 2-آمینو-۴H-کرومن‌ها، پیریدو[d-3،2]پیریمیدین‌ها، تترا هیدرو پیریمیدو[-b5،4]کینولین‌ها، 5-آمینو-۳،۱-آریل-1H-پیرازول-4-کربونیتریل و 4،4-(آریل متیلن) بیس-(3-متیل-1-فنیل-۱H-پیرازول-5-ال)ها و 3-((4-کلروفنیل)(۵-هیدروکسی-3-متیل-1-فنیل-۱H-پیرازول-4-ایل)متیل-۴-هیدروکسی-۲H-کرومن-2-ون سنتز شدند. ساختار هتروسیکل های سنتز شده با طیف مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف رزونانس مغناطیسی هسته 1H NMR و 13C NMR و نقاط ذوب مورد تایید قرار گرفتند.