سنتز یک حسگر فلورسانسی جدید بر پایه سالیسیل ایمین برای تعیین برخی از یون های فلزی واسطه

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز یک حسگر فلورسانسی جدید بر پایه سالیسیل ایمین برای تعیین برخی از یون های فلزی واسطه

ارائه دهنده: Provider: سحر پرواره

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر رضا آزادبخت

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر مجید رضایی والا ـ دکتر بابک نعمتی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهار شنبه 18 بهمن 1402 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: یک حسگر شیمیایی جدید بر پایه ترکیبات باز شیف با اتم های دهنده نیتروژن و اکسیژن، به طور موفقیت آمیزی سنتز شد سپس با استفاده از تکنیک های مختلف مانند DEPT-135 HSQC MS , 13C NMR , 1H NMR & IR مورد شناسایی قرار گرفت. تشکیل ترکیب بازشیف با ثبت یک ارتعاش کششی ایمینی مشخص 1609 cm-1 در طیف مادون قرمز (IR) نشان داده شد. طیف رزونانس مغناطیسی هیدروژن این ترکیب سه نوع پیک را در ناحیه آلیفاتیک نشان داد. دو پیک نشان دهنده گونه های مختلف پروتون های متیلنی و پیک دیگر مربوط به پروتون آمین می باشد. بررسی های فلورسانس نشان داد هنگامی که لیگاند در 280 نانومتر برانگیخته می شود یک طیف نشری در طول موج 360 نانومتر را نشان می دهد. این حسگر (H2L) برای شناسایی یون سزیم بکار برده شد و تغییرات طیفی مشخص مشاهده شده در طیف نشری 360 ثابت کرد که دارای گزینش پذیری و حساسیت ویژه ای نسبت به یون سزیم در مقایسه با دیگر یون ها نظیر Cu2+ CR3+ Pb2+ Ni2+ Mn2+ K+ Fe3+ Fe2+ Hg2+ Co2+ Ba2+ Sn+ Ag+ Zn2+ AI3+ Cd2+ Na+ Mg2+ دارد. مکانسیم سنجش در مورد لیگاند H2L بررسی شد و مشخص شد که مکانیسم از نوع انتقال الکترون فوتوالقایی (PET) می باشد. تایید حالت پیوندی 1:1 بین لیگاند H2L و یون سزیم به وسیله طیف سنجی فلورسانسی با استفاده از روش جاب انجام شد. نتایج به دست آمده به طور مشخص ثابت می کنند که حسگر شیمیایی (H2L) یک وسیله ارزان قیمت، با کاربرد ساده، حساسیت و گزینش پذیری بالا برای شناسایی مقادیر خیلی کم از یون سزیم می باشد.