طراحی، سنتز و شناسایی یک چارچوب آلی کووالانسی مغناطیسی جدید برپایه پیریدین و بررسی کاربرد کاتالیزوری آن در تهیه‌ی هتروسیکل های نیتروژن دار

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: طراحی، سنتز و شناسایی یک چارچوب آلی کووالانسی مغناطیسی جدید برپایه پیریدین و بررسی کاربرد کاتالیزوری آن در تهیه‌ی هتروسیکل های نیتروژن دار

ارائه دهنده: Provider: امیرمسعود حسینی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر میثم یاری

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر آرش قربانی چقامارانی - دکتر مریم حجامی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 23 اسفند 1402 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه طراحی، سنتز و کاربرد کاتالیزوری یک چارچوب آلی کووالانسی مغناطیسی جدید برپایه پیریدین با نام Py-MCOF-TFA در تهیه‌ی 2-آریل-کینولین-4-کربوکسیلیک اسیدها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. ساختار کاتالیزور سنتز شده با استفاده از تکنیک‌های مختلفی از جمله طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، آنالیز تجزیه حرارتی (DTG,TGA)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، آنالیز تفکیک عنصری (EDS)، نقشه برداری عنصری (Mapping)، مغناطیس سنج ارتعاشی نمونه (VSM)، اندازه گیری سطح ویژه (BET) و پراش پرتو ایکس (XRD) مورد تأیید قرار گرفت. ساختار مشتقات تهیه شده نیز با استفاده از از طیف سنجی FT- IR، طیف سنجی 1H NMR و 13C NMR تایید شدند. شرایط سبز، ملایم و سازگار با محیط زیست، زمان کوتاه واکنش و بازده بالا از جمله مزیت‌های این تحقیق هستند.