طراحی و ساخت یک حسگر زیستی الکتروشیمیایی بر پایه میکروسیال کاغذی برای سنجش کلسترول

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: طراحی و ساخت یک حسگر زیستی الکتروشیمیایی بر پایه میکروسیال کاغذی برای سنجش کلسترول

ارائه دهنده: Provider: سارا عاشوری

اساتید راهنما: Supervisors: پروفسور طیبه مدرکیان

اساتید مشاور: Advisory Professors: پروفسور عباس افخمی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر مهدی هاشمی ـ دکتر مظاهر احمدی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 18 بهمن 1402 ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: تعیین کلسترول در سرم انسان برای تشخیص و پیشگیری از بیماری های خاص بسیار مهم است زیرا به عنوان یک نشانگر زیستی حیاتی عمل می کند. بنابراین، توسعه یک فناوری قابل حمل برای تشخیص کلسترول که ممکن است در هر دو محیط بالینی و خانگی مورد استفاده قرار گیرد، ضروری است. این مطالعه با هدف ایجاد یک الکترود مبتنی بر کاغذ برای تشخیص کلسترول انجام شد. یک کاغذ آبگریز با استفاده از جوهر مرکب خمیری تهیه شد. یک جوهر کامپوزیتی جدید متشکل از اکسید گرافن احیا شده (rGO)، نانوذرات اکسید نیکل (NiO)، گرافیت (G) و روغن پارافین به طور موثر ساخته شده و برای تقویت حسگرهای زیستی مبتنی بر کاغذ استفاده شده است. خواص ساختاری مواد الکترود مبتنی بر کاغذ NiO@rGO/G/ با استفاده از طیف وسیعی از تکنیک‌ها از جمله FESEM و XRD مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، الکترود مبتنی بر کاغذ اصلاح شده، اندازه گیری آمپرومتریک کلسترول را امکان پذیر می کند. در این آزمایش محدوده خطی 1 میلی مولار تا 24 میلی مولار در شرایط ایده‌آل، با حد تشخیص 3/0 ‌میلی مولار برای کلسترول، به‌دست آمد. روش پیشنهادی را می توان برای تعیین سطح کلسترول در یک مایع بیولوژیکی پیچیده، مانند سرم انسانی مورد استفاده قرار داد.