مطالعات تئوری بر روی ماهیت پیوندهای فلز- لیگاند در برخی کمپلکس‌های هگزاکاربن استوانه‌ای مانند سه‌هسته‌ای یون‌‌‌‌های Cu(I)، Ag(I)،Au(I) ،Pd(II) و ( Hg(II

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: مطالعات تئوری بر روی ماهیت پیوندهای فلز- لیگاند در برخی کمپلکس‌های هگزاکاربن استوانه‌ای مانند سه‌هسته‌ای یون‌‌‌‌های Cu(I)، Ag(I)،Au(I) ،Pd(II) و ( Hg(II

ارائه دهنده: Provider: خدیجه نعیمی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر مهدی بیات

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکترصادق صالح‌زاده

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر رضا آزادبخت - دکتر یاسین قلی ئی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: پنج‌شنبه17 اسفند 1402 ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: این پایان نامه شامل مطالعات تئوری در مورد کمپلکس‌های هگزا کاربن استوانه ای مانند سه‌هسته ای است. با استفاده از آنالیزهای اوربیتال پیوند طبیعی(NBO) ، تجزیه انرژی (EDA) و(ETS-NOCV) پیوندهای فلز-لیگاند در کمپلکس‌ها بررسی شده‌اند. علاوه بر این، اثر تغییر گروه های جانبی مختلف بر روی پیوندهای فلز- لیگاند نیز در کمپلکس‌ها بررسی شده است.ساختار کمپلکس‌های [M3L2]،:L(NHC)R :R= C2H5, CH3, H, F, Cl, Br, SiH3, Ph Pd(II) و (Hg(II M=Cu(I), Ag(I), Au(I),، در سطح تئوری PBEPBE/def2-TZVP با استفاده از نرم افزار 09 Gaussian بهینه شدند. با استفاده از آنالیز NBO، بار طبیعی ، مرتبه پیوند و سهم اوربیتال‌های هیبریدی در پیوند سیگما مورد مطالعه قرار گرفت. روند کاهشی در مقدار بار مثبت فلز از Cu به Au در حضور استخلاف R یکسان مشاهده شد. بعلاوه در بیشتر موارد، بار مثبت جزئی اتم M در حضور استخلاف های الکترون کشنده بزرگتر از استخلاف های الکترون دهنده بود. با استفاده از شاخص ویبرگ مشخص شد که مرتبه پیوندL→M ، از روند V شکل معروف مشابه انرژی برهمکنش تبعیت می‌کنند، کمترین مقدار مرتبه پیوند در کمپلکس¬های[Pd3L2] و [Ag3L2]دیده شد. بر همکنش‌های دهنده- پذیرنده و همچنین سهم اوربیتال‌های هیبریدی (NHO)، در پیوندها مورد بررسی قرار گرفت. مهم‌ترین نوع دهنده-پذیرنده در این کمپلکس‌ها از نوع *σ→σ وLP→ σ* می‌باشد.همچنین بیشترین انرژی برهمکنش مربوط به فلز جیوه و کمترین فلز پالادیوم است. در کمپلکس‌های مورد مطالعه، اثراستخلاف R بر انرژی برهم‌کنش نیز بررسی شد.