کاربرد استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب چارچوب فلز_آلی زیرکونیوم جهت جداسازی، پیش تغلیظ واندازه گیری تتراسایکلین توسط ولتامتری پالسی تفاضلی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: کاربرد استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب چارچوب فلز_آلی زیرکونیوم جهت جداسازی، پیش تغلیظ واندازه گیری تتراسایکلین توسط ولتامتری پالسی تفاضلی

ارائه دهنده: Provider: زهره قوامی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر مهدی هاشمی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر طیبه مدرکیان ـ دکتر مظاهر احمدی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 18 بهمن 1402 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر دانشکده شیمی و علوم نفت

چکیده: Abstract: در این پایان نامه، یک روش استخراج فاز جامد پخشی با استفاده از جاذب چارچوب فلز-آلی UiO-66 جهت جداسازی، تغلیظ و اندازگیری ولتامتری تتراسایکلین (TC) در سل قطره ای توسعه داده شده است. جاذب UiO-66 توسط روش سولوترمال تهیه و توسط روش های FT-IR ، XRD، EDAX و SEM مورد مشخصه یابی قرار گرفت. روش تجزیه ای شامل پخش فاز جاذب در محلول نمونه جهت جداسازی و تغلیظ TC، واجذب آن و تعویض حللال جهت اندازه گیری نهایی ولتامتری آن می باشد. برهمکنش های الکترواستاتیک، پیوند هیدروژنی و برهمکنش های π در فرایند جذب دخیل می باشند. متغیرهای تجربی توسط ترکیبی از روش پاسخ سطح و یک متغیر در زمان مورد بهینه سازی و بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه TC می تواند در یک محدوده خطی μg/mL 80-5 با معادله درجه بندی خطی (9903/0R2=) 0776/0+x015/0= Ipمورد اندازه گیری قرار گیرد. حد تشخیص روش بر اساس سه برابر اندازه گیری محلول شاهد برابر با μg/mL 8/0 می باشد. دقت روش بر اساس تکرارپذیری (درصد انحراف استاندارد نسبی برای پنج اندازه گیری مکرر μg/mL50 از تتراسایکلین) و تکثیرپذیری (درصد انحراف استاندارد نسبی برای پنج اندازگیری مکرر روزانه μg/mL50 از تتراسایکلین در سه روز متوالی) به ترتیب %4/2 و %7/2 به دست آمد. روش پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری TC در نمونه های حقیقی آب چاه، آب رودخانه و عسل با درصد بازیابی در محدوده % 1/104-5/97 به کار برده شد.