کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی پساب پالایشگاه گاز با جاذب های چارچوب فلز-آلی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی پساب پالایشگاه گاز با جاذب های چارچوب فلز-آلی

ارائه دهنده: Provider: فاطمه کیانی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر جواد صاین

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر جلال بصیری پارسا ـ دکتر سیمین اسدآبادی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: دوشنبه 16 بهمن 1402 ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: تا به امروز، مطالعات زیادی در زمینه تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از روش های مختلف از جمله جذب سطحی انجام شده است. در این رابطه استفاده از یک جاذب کارآمد و پایدار موضوعی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پایان نامه کاهش میزان اکسیژن خواهی شیمیایی پساب پالایشگاه گاز ایلام بوده که با استفاده از محصولات تهیه شده در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است. در این تحقیق، دو جاذب چارچوب فلز-آلی ZIF-8-Zn و UIO-66-NH2 مورد استفاده قرارگرفت. خصوصیات جاذب های سنتز شده با استفاده از روش‌های XRD، BET، FT-IRوFESEM تعیین شده اند. آزمایش‌های جذب سطحی بر اساس پیشنهاد طراحی مرکب مرکزی انجام شد و شرایط عملیاتی بهینه شد. بر این اساس، بالاترین میزان حذف برای جاذب ZIF-8-Zn و UIO-66-NH2به ترتیب به میزان5/98٪ و 97% به دست آمد که در شرایط بهینه ی pH برابر 5/7 و 5، غلظت جاذب85/0 و g.L1 8/0 بوده که پس از زمان تماس63 و90 دقیقه و در دمای °C 25 بودند. جالب توجه آنکه فرآیند جذب به قدر کافی سریع بود و مطالعه سینتیک نشان داد که مدل سرعت شبه مرتبه nام اصلاح شده (MPnO) با بالاترین میزان ضریب تعیین بهترین مدل سینتیکی جذب تک لایه برای برازش داده ها برای جاذب ZIF-8-Zn ومدل سرعت مرتبه مختلط 1و2 (MEO)، بالاترین میزان ضریب تعیین بهترین مدل سینتیکی جذب برای برازش داده ها برای جاذب UIO-66-NH2است. بر این اساس، برهمکنش‌های جاذبه الکترواستاتیک، به عنوان عوامل کلیدی برای کاهش میزان اکسیژن خواهی شیمیایی پساب پیشنهاد شدند. نتایج نشان می دهد که حداکثر مقدار ماده جذب سطحی شده به ازای واحد جرم جاذب، ، براساس معیار حذف میزان اکسیژن خواهی شیمیایی برای جاذب های Zn-ZIF-8 و UIO-66-NH2 به ترتیب برابر با 62/978 و mg.g1 25/984 بوده است. بازیابی جاذب ها با موفقیت و توسط چهار حلال مختلف انجام گرفت.