کسر از خدمت

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه تکمیل مدارک دانلود (97.3k)
فراخوان جذب سرباز در وزارت صمت دانلود (197.6k)
فرایند جذب نیروی امریه در وزارت علوم دانلود (138.5k)
پروژه های کسر از خدمت نیروی انتظامی استان همدان دانشجویانی می توانند از این فراخوان استفاده نمایند که بیش از 4 ماه به تاریخ اعزام آنها باقی مانده باشد. دانلود (375.6k)
اولویت دانلود (133.6k)
پروژه های کسر از خدمت حوزه نیروگاهی دانلود (254.4k)