کسر از خدمت

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فراخوان جذب سرباز در وزارت صمت دانلود (197.6k)
فرایند جذب نیروی امریه در وزارت علوم دانلود (138.5k)
اولویت دانلود (133.6k)
شیوه تکمیل مدارک دانلود (97.3k)
پروژه های کسر از خدمت حوزه نیروگاهی دانلود (254.4k)
پروژه های کسر از خدمت نیروی انتظامی استان همدان دانشجویانی می توانند از این فراخوان استفاده نمایند که بیش از 4 ماه به تاریخ اعزام آنها باقی مانده باشد. دانلود (375.6k)