اخبار

  بر اساس آیین نامه اجرایی بند قانونی مذکور، تمامی فرایندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویتهای پژوهشی مشمولین، اعلام فراخوان، دریافت پیشنهادهها، ثبت قراردادهای مابین شرکتها و نهادهای...

سه‌شنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۹

اطلاعیه ها