آخرین اخبار

براساس آخرین نتایج اعلام شده از سوی پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ISI - ESI) سرکار خانم دکتر طیبه مدرکیان عضو هیات علمی دانشکده شیمی در جمع دانشمندان یک درصد پراستناد دنیا قرارگرفت.

سه‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

رویداد ها

دستاورد ها