اعضای هیات علمی

جعفر امیری پریان

جعفر امیری پریان

جعفر امیری پریان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز مبانی مهندسی برق1 2222140 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آز مبانی مهندسی برق1 2222140 1 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آز مبانی مهندسی برق1 2222140 1 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اندازه گیری پیشرفته 2222257 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
برنامه نویسی رایانه 2222126 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برنامه نویسی رایانه 2222126 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برنامه نویسی رایانه 2222126 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پردازش تصویر 2222428 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی مهندسی برق1 2222139 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1