اعضای هیات علمی

جعفر امیری پریان

جعفر امیری پریان

جعفر امیری پریان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز مبانی مهندسی برق1 2222140 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آز مبانی مهندسی برق1 2222140 1 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آز مبانی مهندسی برق1 2222140 1 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اندازه گیری پیشرفته 2222257 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
برنامه نویسی رایانه 2222126 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برنامه نویسی رایانه 2222126 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برنامه نویسی رایانه 2222126 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پردازش تصویر 2222428 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی مهندسی برق1 2222139 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1