اعضای هیات علمی

جعفر امیری پریان

جعفر امیری پریان

جعفر امیری پریان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222328 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اتوماسیون صنعتی (طراحی ماشینهای کشاورزی) 2222443 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
محاسبات عددی 2222127 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکاترونیک(طراحی و ساخت) 2222267 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1