لیست شماره تماس های دانشگاه

نام و نام خانوادگی حوزه شماره تماس دورنگار پست الکترونیکی
  ریاست دانشگاه ۳۸۲۷۲۹۲۵ ۳۸۳۸۰۶۶۳ @
  معاونت توسعه و پشتیبانی ۳۸۲۷۲۸۹۹ ۳۸۳۸۱۱۶۰ @
  معاونت دانشجویی ۳۸۲۷۳۳۳۶ ۳۸۳۸۰۶۹۴ @
  معاونت آموزشی ۳۸۲۷۱۰۶۱ ۳۸۳۸۰۴۶۷ @
  معاونت پژوهشی ۳۸۲۷۲۰۷۲ ۳۸۳۸۰۶۲۸ @
  معاونت فرهنگی ۳۸۲۷۴۰۵۹ ۳۸۳۸۰۹۴۴ @