مشاور رئیس و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر احمد رضوانی مفرد
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار الهیات
ایمیل:  a.rezvanimofrad@basu.ac.ir
تلفن:  38381243-81-98+
تلفن داخلی:  500
آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- دفترریاست و روابط عمومی دانشگاه