رشته های تحصیلی تحصیلات تکمیلی

رشته های تحصیلی تحصیلات تکمیلی


آمار پذیرش رشته های تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد

توضیحات رشته

شیوه آموزشی نوع پذیرش گرایش رشته
محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار آموزشی و پژوهشی متمرکز فناوری مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی
پیرادامپزشکی آموزشی و پژوهشی متمرکز   بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
پیرادامپزشکی آموزشی و پژوهشی متمرکز   باکتری‌شناسی
پیرادامپزشکی آموزشی و پژوهشی متمرکز   انگل‌شناسی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی متمرکز   مهندسی معماری
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی متمرکز   طراحی شهری
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز   توسعه روستایی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز   بیوتکنولوژی کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز مدیریت و تحلیل سامانه‌ها مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز انرژی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز طراحی و ساخت مهندسی مکانیک بیوسیستم
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز فناوری پس از برداشت مهندسی مکانیک بیوسیستم
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز   بیماری‌شناسی گیاهی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حشره‌شناسی کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز ژنتیک و اصلاح دام و طیور علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز تغذیه دام علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز تغذیه طیور علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیک و حفاظت خاک مدیریت منابع خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز منابع خاک و ارزیابی اراضی مدیریت منابع خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز نوآوری و کارآفرینی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز درختان میوه علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز سبزی‌ها علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز گیاهان زینتی علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز گیاهان دارویی علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز تولید محصولات گلخانه‌ای علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست اقتصاد کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز   ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیولوژی گیاهان زراعی اگرو تکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز اکولوژی گیاهان زراعی اگرو تکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز علوم علف‌های هرز اگرو تکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز سازه‌های آبی علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز منابع آب علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز هواشناسی کشاورزی علوم و مهندسی آب
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز هوش مصنوعی و رباتیکز مهندسی کامپیوتر
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز نرم‌افزار مهندسی کامپیوتر
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز شبکه های کامپیوتری مهندسی کامپیوتر
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز معماری سیستم های کامپیوتری مهندسی کامپیوتر
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مهندسی مواد
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز ساخت تولید مهندسی مکانیک
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز طراحی کاربردی مهندسی مکانیک
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز تبدیل انرژی مهندسی مکانیک
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز سازه مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز ژئوتکنیک مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز آب و سازه‌های هیدرولیکی مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز مدیریت ساخت مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز سنجش از دور مهندسی نقشه‌برداری
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز بهینه‌سازی سیستم‌ها مهندسی صنایع
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز سیستم‌های کلان مهندسی صنایع
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز سیستم‌های قدرت مهندسی برق
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز کنترل مهندسی برق
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیولوژی زیست‌شناسی جانوری
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیولوژی زیست‌شناسی گیاهی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز سیستماتیک و بوم‌شناسی زیست‌شناسی گیاهی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز جبر ریاضی محض
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز آنالیز ریاضی محض
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز هندسه (توپولوژی) ریاضی محض
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز آنالیز عددی ریاضی کاربردی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز بهینه‌سازی ریاضی کاربردی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز رمز و کد ریاضی کاربردی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیک ماده چگال فیزیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیک هسته‌ای فیزیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز گرانش و کیهان‌شناسی فیزیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز اپتیک و لیزر فیزیک
شیمی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی فیزیک شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی آلی شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی معدنی شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی تجزیه شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی کاربردی شیمی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز پترولوژی علوم زمین
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز زمین‌شناسی اقتصادی علوم زمین
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز زمین ساخت (تکتونیک) علوم زمین
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی علوم زمین
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز زمین‌شناسی مهندسی علوم زمین
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز زمین‌شناسی زیست محیطی علوم زمین
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز انقلاب اسلامی مدرسی معارف اسلامی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز استراتژی مدیریت کسب و کار
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حسابداری
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   روان‌شناسی عمومی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   روان‌شناسی تربیتی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی متمرکز پیش از تاریخ ایران باستان‌شناسی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی متمرکز دوران تاریخی ایران باستان‌شناسی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی متمرکز تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگر باستان‌شناسی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   اندیشه ‌سیاسی ‌در اسلام
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حقوق خصوصی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حقوق بین‌الملل
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حقوق جزا و جرم‌شناسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حقوق ‌عمومی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   آموزش زبان انگلیسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   مترجمی زبان ‌‌فرانسه
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   برنامه‌ریزی درسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز تعلیم و تربیت اسلامی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   مدیریت آموزشی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   تکنولوژی آموزشی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   عرفان اسلامی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   علوم قرآن و حدیث
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   زبان‌شناسی ‌همگانی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   آموزش‌ زبان فارسی به غیرفارسی ‌‌زبانان‌
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   زبان‌های باستانی ایران
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   جمعیت‌شناسی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   جامعه‌شناسی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   پژوهش علوم اجتماعی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیولوژی ورزشی کاربردی فیزیولوژی ورزشی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض فیزیولوژی ورزشی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز   بیومکانیک ورزشی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز یادگیری و کنترل حرکتی رفتار حرکتی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز حرکات اصلاحی آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی مدیریت ورزشی
علوم اجتماعی و اقتصادی آموزشی و پژوهشی متمرکز توسعه اقتصادی و برنامه‌ر‌یزی علوم ‌اقتصادی
علوم اجتماعی و اقتصادی آموزشی و پژوهشی متمرکز بانکداری اسلامی علوم ‌اقتصادی
علوم اجتماعی و اقتصادی آموزشی و پژوهشی متمرکز اقتصاد نظری علوم ‌اقتصادی
علوم اجتماعی و اقتصادی آموزشی و پژوهشی متمرکز اقتصاد شهری علوم ‌اقتصادی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   زبان و ادبیات عربی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   مترجمی زبان عربی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

 

 

آمار پذیرش رشته های تحصیلی در دوره دکتری

 
دانشکده شیوه آموزشی گرایش رشته
پیرادامپزشکی آموزشی و پژوهشی   ایمنی‌شناسی
پیرادامپزشکی آموزشی و پژوهشی   باکتری‌شناسی
شیمی آموزشی و پژوهشی   شیمی کاربردی
شیمی آموزشی و پژوهشی شیمی معدنی شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی شیمی تجزیه شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی شیمی آلی شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی شیمی فیزیک شیمی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی   روان‌شناسی تربیتی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی اقتصاد بخش عمومی علوم اقتصادی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی توسعه اقتصادی علوم اقتصادی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی اقتصاد مالی علوم اقتصادی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی اقتصاد شهری و منطقه‌ای علوم اقتصادی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی اقتصاد ایران علوم اقتصادی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   زبان‌شناسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   آموزش زبان انگلیسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   حقوق خصوصی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   مدیریت آموزشی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   برنامه‌ریزی درسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   علوم قرآن و حدیث
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   تاریخ انقلاب اسلامی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   زبان و ادبیات عرب
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   زبان و ادبیات فارسی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی فیزیک ماده چگال فیزیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی گرانش و کیهان شناسی فیزیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی تحقیق در عملیات ریاضی کاربردی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی جبر ریاضی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی آنالیز ریاضی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی   زیست‌شناسی گیاهی ـ سیستماتیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی زمین‌شناسی اقتصادی علوم زمین‌
علوم پایه آموزشی و پژوهشی پترولوژی علوم زمین‌
علوم پایه آموزشی و پژوهشی زمین‌شناسی مهندسی علوم زمین‌
علوم پایه آموزشی و پژوهشی رسوب‌شناسی علوم زمین‌
علوم پایه آموزشی و پژوهشی اپتیک و لیزر فیزیک
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی   بیومکانیک ورزشی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی حرکات اصلاحی آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی   فیزیولوژی ورزشی
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی   مهندسی مواد و متالورژی
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی   مهندسی صنایع
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی تبدیل انرژی مهندسی مکانیک
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات مهندسی مکانیک
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی ژئوتکنیک مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی سازه مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی کنترل مهندسی برق
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی قدرت مهندسی برق
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی هوش مصنوعی مهندسی کامپیوتر
کشاورزی آموزشی و پژوهشی   بیماری‌شناسی گیاهی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی   حشره‌شناسی کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی   توسعه کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
کشاورزی آموزشی و پژوهشی   بیوتکنولوژی کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی علوم علف‌های هرز آگروتکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی آگروتکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی اکولوژی گیاهان زراعی آگروتکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی   ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی هواشناسی کشاورزی علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی منابع آب علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی سازه‌های آبی علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی تغذیه دام علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی ژنتیک و اصلاح دام و طیور علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی تغذیه طیور علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی فیزیک و حفاظت خاک مدیریت منابع خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی شیمی، حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاه مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌ فنّاوری خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌ فنّاوری خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی طراحی ماشین‌های کشاورزی مهندسی مکانیک بیوسیستم
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی   شهرسازی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی   معماری
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی پیش از تاریخ باستان‌شناسی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی دوران تاریخی باستان‌شناسی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی دوران اسلامی باستان‌شناسی

 

آدرس کوتاه :