فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شماره 13 پاییز 1401 دانلود (12,621.1k)
شماره 12 بهار 1401 دانلود (6,843.3k)
شماره 11 زمستان 1400 دانلود (7,814.4k)
شماره 10 پاییز 1400 دانلود (11,234.1k)
شماره 9 بهار 1400 دانلود (6,038.7k)
شماره 8 زمستان 1399 دانلود (10,783.4k)
شماره 7 پاییز 1399 دانلود (9,360.3k)
شماره 6 بهار 1399 دانلود (9,918.2k)
شماره 5 زمستان 1398 دانلود (9,207.3k)
شماره 4 پاییز 1398 دانلود (9,452.0k)
شماره 3 بهار 1398 دانلود (18,862.1k)
شماره 2 زمستان 1397 دانلود (12,311.4k)
شماره 1 پاییز 1397 دانلود (10,885.4k)