Faculty Members

Balali Esmaeel

Balali Esmaeel

Balali Esmaeel   (FA Page)

Associate Professor 
Email: 

FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
بررسی کیفی محتوای پروفایل های زنان در فضای مجازی در میان دانشجویان دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی M.S Download 1398/10/01
مقایسه ی علل و پیامدهای تاخیر در ازدواج دختران 25 سال و بالاتر شهر همدان و روستای دستجرد لالجین M.S Download 1398/11/30
بررسی کیفی محتوای پروفایل های زنان در فضای مجازی در میان دانشجویان دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی M.S Download 1398/10/01
آینده پژوهی تغییرات اجتماعی نهادخانواده درایران Ph.D Download 1398/09/20
زمینه های اجتماعی شکل گیری معنای زندگی درجوانان شهرهمدان M.S Download 1398/02/25
بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر چالش های هویت قومی در شهر بروجرد M.S Download 1397/12/19
مطالعه ی عوامل مؤثر بر میزان سلامت جسمانی در بین اقوام با تأکید بر سبک زندگی مرتبط با سلامت(مورد مطالعه: اقوام ترک و کرد در شهرهای تبریز و مهاباد) M.S Download 1395/10/12
مطالعه کیفی رفتارهای منظاهرانه در بین مردم شهر همدان M.S Download 1397/11/30
بررسی وضعیت انسجام خانوادگی در شهر همدان و عوامل اجتماعی موثر بر آن M.S 1392/12/07
عوامل جامعه شناختی مرتبط با دامنه پوشش زنان M.S Download 1395/11/26
تعیین کننده های تنبلی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد و بوعلی سینا M.S Download 1394/07/22
تحلیل اجتماعی مصرف نمایشی در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان بوکان M.S Download 1393/08/20
تحلیل کیفی الگوهای جامعه پذیری اقتصادی کودکان شهر همدان M.S Download 1392/12/20
مطالعه ی جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش به جراحی زیبایی در میان زنان شهر دلفان M.S 1394/10/16
بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر اصفهان M.S Download 1393/08/19
آسیب شناسی ارتباطات علمی در میان اعضاء هیات علمی دانشگاه های ایلام M.S Download 1395/07/11
مطالعه کیفی زیبایی کلینیکی ومکانیزم های تاثیرگذاری آن بر هویت اجتماعی جوانان شهر همدان M.S Download 1393/03/31
بررسی الگوی مصرف نمایشی در شهر همدان M.S Download 1394/06/30
بررسی تاثیر وسائل ارتباط جمعی بردانش،نگرش ورفتارمرتبط با سبک زندگی سلامت محور دربین افراد 40سال به بالای شهرکرمانشاه M.S Download 1393/03/31
بررسی مکانیسم تاثیرسرمایه های فرهنگی اقتصادی زوجین برمیزان استحکام خانواده M.S Download 1395/11/26
بررسی کژ کارکردی خانواده و برخی عوامل موثر بر آن در شهر پاوه M.S Download 1394/07/14
مطالع کیفی نحوه برداشت ازاوقات فراغت بین نسلی درهمدان M.S Download 1396/04/13
مطالعه ی فرهنگ خرید در میان شهروندان جوان همدانی (مورد مطالعه : پاساژها و بازار شهر همدان) M.S Download 1394/10/27
بررسی جامعه شناختی بی تفاوتی اجتماعی در شهر همدان M.S 1393/11/25
تاثیر اعتقاد به باورهای جنسیتی بر ناسازگاری زناشویی در شهر همدان M.S 1394/11/17
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اولیا در امور مدارس متوسطه ی دوم همدان M.S 1394/10/23
بررسی جامعه شناختی رضایت از مسکن و تعیین کننده های اقتصادی و اجتماعی آن در شهر همدان M.S Download 1393/11/25
بررسی مقایسه ای الگوهای ازدواج زنان بالا و پایین شهر همدان M.S 1394/11/21
بررسی کیفی زمینه های اجتماعی تعریف و ترس از مرگ در بین زنان شهر رامشیر M.S Download 1397/12/19
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری سازمانی (مورد مطالعه ادارات منتخب شهر همدان) M.S 1392/07/03
مطالعه برخی تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی هراس اجتماعی در میان افراد 18 تا 40 ساله همدان M.S Download 1395/11/11
Showing 14 results.
of 1
Showing 14 results.
of 1