بررسی تاثیر الگوی چیدمان تریگرها بر ویژگی های جذب انرژی در لوله های جدار نازک استوانه ای

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: بررسی تاثیر الگوی چیدمان تریگرها بر ویژگی های جذب انرژی در لوله های جدار نازک استوانه ای

ارائه دهنده: Provider: مجید ذالنوری - رشته مهندسی مکانیک

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر علی علوی نیا

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر امیرحسین محمودی و دکتر هاشم مظاهری

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/11/09 ساعت 8

مکان ارائه: Place of presentation: دانشکده مهندسی کلاس 7

چکیده: Abstract: یکی از کارآمدترین ابزارهای جذب انرژی، لوله¬های جدار نازک هستند. جاذب انرژی سازه¬ای است که با تبدیل انرژی ناشی از برخورد به تغییر شکل خمیری و مستهلک کردن آن، به¬کاهش خسارت¬ها و تلفات تصادفات کمک می¬کند. در این پایان¬نامه، تأثیر نحوه چیدمان تریگرها بر ویژگی¬های جذب انرژی لوله¬های جدار نازک استوانه¬ای بررسی شده¬است. این تریگرها به¬شکل مربع، مثلث، دایره، لوزی و مثلث وارونه هستند. بنابراین، پارامترهایی مانند تعداد تریگر در هر ردیف، تعداد ردیف¬ها، فاصله ردیف¬ها از یک¬دیگر و فاصله اولین ردیف از لبه بالایی استوانه به¬عنوان متغیر کمی پیوسته و نوع تریگر به¬عنوان متغیر کیفی در نظر گرفته شد. ویژگی¬های مورد بررسی در این سازه¬ها، جذب انرژی ویژه و بازده نیروی لهیدگی بودند. پس از انتخاب الگوهای مختلف قرارگیری تریگرها و ساخت نمونه¬ها، سازه¬ها تحت بارگذاری محوری شبه¬استاتیکی قرار گرفتند. همچنین، به¬منظور بررسی¬ عوامل تأثیرگذار بر ویژگی¬های جذب انرژی از شبیه¬سازی با نرم¬افزار LS-DYNA استفاده شد. علاوه بر آن، برای به¬دست آوردن مقدار بهینه عوامل مورد نظر، از نرم¬افزار Minitab و روش سطح پاسخ استفاده و سازه بهینه پیشنهاد شد. نتایج این پایان¬نامه نشان داد که با اضافه کردن تریگر به جاذب انرژی نیروی بیشینه اولیه کاهش می¬یابد. جذب انرژی ویژه و بازده نیروی لهیدگی نمونه بهینه نسبت به لوله ساده به ترتیب 4/4 درصد کاهش و 40 درصد افزایش یافت. نمونه با 4 تریگر از نوع مربع با فاصله از لبه بالایی 29/9 میلی¬متر بیشترین جذب انرژی ویژه را داشت که نسبت به لوله ساده 81/4 درصد بیشتر است. تریگر از نوع مثلث وارونه بیش¬ترین کاهش در نیروی بیشینه اولیه را نسبت به بقیه انواع تریگرها ایجاد کرد، مقدار این کاهش نسبت به لوله ساده 2/83 درصد بود.

فایل: ّFile: دانلود فایل