بررسی تحقیقات اخیر در مورد ساختارها و مواد الهام گرفته از طبیعت برای کاربردهای جذب انرژی

نوع: Type: سمینار

مقطع: Segment: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

عنوان: Title: بررسی تحقیقات اخیر در مورد ساختارها و مواد الهام گرفته از طبیعت برای کاربردهای جذب انرژی

ارائه دهنده: Provider: شاهین زهرایی امید

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر مهدی شعبان

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/10/10

مکان ارائه: Place of presentation:

چکیده: Abstract: