جاذب های انرژی تحت بارگذاری ضربه

نوع: Type: سمینار

مقطع: Segment: رشته مهندسی مکانیک

عنوان: Title: جاذب های انرژی تحت بارگذاری ضربه

ارائه دهنده: Provider: مهدی زهریان

اساتید راهنما: Supervisors: دکترهاشم مظاهری

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

مکان ارائه: Place of presentation:

چکیده: Abstract: