شبیه سازی عددی یک یخچال خورشیدی با سیکل جذبی متناوب

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: شبیه سازی عددی یک یخچال خورشیدی با سیکل جذبی متناوب

ارائه دهنده: Provider: رضاویسکرمی - رشته مکانیک

اساتید راهنما: Supervisors: دکترحبیب الله سایه وند

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکترمحمدسعیدعقیقی ودکترامیره نوربخش

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: هفتم اسفند ساعت یازده

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تِئاتر

چکیده: Abstract: در این پایان‌نامه در مورد یک طراحی ویژه از یک یخچال با سیکل جذبی که به کمک انرژی خورشیدی کار می‌کند، بحث می‌شود. یخچال خورشیدی ازیک کلکتور تک بستره جاذب استفاده می‌کند و با کربن فعال /متانول به‌عنوان جفت جذب کار می‌کند. تازگی این کار در استفاده ازروش‌های کم هزینه و موثری است که مشکل روزهای کم تابش رارفع می‌کند. علاوه برآن، مدلی با کمترین فرضیات مقیدکننده پیشنهادشده است. مدل ساخته شده دریک برنامه متلب اجرا شد و دقت پیشبینی خوبی را طی چندین تست با شرایط کاری مختلف نشان داد، تاثیر بارسرمایشی و همچنین، تاثیر جرم مبرد بررسی شده‌اند. نتایج شبیه سازی که دریکی از روزهای نیمه ابری شهر سفاکس تونس انجام شد و نشان داد که حداکثر ظرفیت سرمایش برابر 33/753 کیلوژول وحداکثر ضریب عملکرد نیز 086/0 به دست آمد. همچنین، یخچال پیشنهادی توانست دمای 5/4 کیلوگرم بار آب را کاهش دهد تا در یک روز نیمه ابری به صفر درجه سانتی‌گراد برسد.

فایل: ّFile: دانلود فایل