مطالعه عددی و تحلیل تجربی تنش های پسماند به وجود آمده به وسیله لیزرکوبی در یک آلیاژ آلومینیوم

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: مطالعه عددی و تحلیل تجربی تنش های پسماند به وجود آمده به وسیله لیزرکوبی در یک آلیاژ آلومینیوم

ارائه دهنده: Provider: علی علیپور - رشته مکانیک

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر امیرحسین محمودی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر غلامحسین مجذوبی-دکتر رحمن سیفی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 8/11/1401 ساعت 16

مکان ارائه: Place of presentation: سمینار3 مکانیک

چکیده: Abstract: لیزرکوبی روشی نسبتا نوین برای ایجاد تنش¬های پسماند فشاری است. این روش همانند سایر روش¬های ایجاد تنش¬های پسماند فشاری،با افزایش مقاومت جسم در برابر ترک خوردگی تنشی، انتشار ترک، خستگی فرسایشی، ایجاد حفره، آسیب جسم خارجی و تمرکز تنش عمر خستگی قطعه را بهبود می¬بخشد. در مقایسه با ساچمه¬زنی و کوبش فراصوتی،تنش¬های پسماند فشاری و عمق تحت تاثیر پلاستیک در لیزرکوبی بسیار بیشتر است. در فرآیند لیزرکوبی بعد از برخورد پالس لیزر به قطعه اگر فشار موج ضربه¬ای بیشتر از حد هوگونیوت ماده باشد، انتشار امواج ضربه¬ای از طریق فلز باعث تغییر شکل پلاستیکی آن و در نتیجه ایجاد تنش¬های پسماند می¬شود. بزرگی و عمق تنش¬های پسماند فشاری در لیزرکوبی به پارامترهای مختلفی مانند اندازه و شکل لکه لیزر،شدت لیزر،طول موج،مدت زمان پالس،خواص مواد،محیط اطراف و غیره بستگی دارد. در این پژوهش فرآیند لیزرکوبی با دو رویکرد مطالعه عددی با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود و تحلیل تجربی مورد بررسی قرار گرفت. اثر همپوشانی، تعداد دفعات کوبش لیزر، فشار بیشینه، قطر پالس و نمودار فشار-زمان پارامترهایی هستند که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان¬نامه حاضرتنش¬های پسماند به روش سوراخ¬کاری مرکزی گام به گام اندازه¬گیری شد. بر اساس نتایج به¬دست آمده با افزایش همپوشانی،تعداد دفعات کوبش لیزر و فشار بیشینه، عمق تحت تاثیر تنش¬های پسماند افزایش یافت اما تغییر قطر تاثیری بر روی میدان تنش¬های پسماند نداشت. همچنین لیزرکوبی بدون پوشش بر روی پارامترهای سطح تاثیر بسیار بیشتری نسبت به لیزرکوبی با پوشش گذاشت. لازم به ذکر است که نتایج به¬دست آمده از شبیه¬سازی¬های عددی و اندازه¬گیری¬های تجربی از تطابق مناسبی برخوردار بودند.

فایل: ّFile: دانلود فایل