کاربرد منیزیم و آلیاژهای منیزیمی در حوزه پزشکی

نوع: Type: سمینار

مقطع: Segment:

عنوان: Title: کاربرد منیزیم و آلیاژهای منیزیمی در حوزه پزشکی

ارائه دهنده: Provider: مهدی اکبریان

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر فرامرز فرشته صنیعی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/11/14

مکان ارائه: Place of presentation:

چکیده: Abstract: