نمایشگر یک مطلب

آدرس: همدان چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن دانشگاه بوعلی سینا آزمایشگاه مرکزی

کد پستی 38695-65178

تلفکس: 38380689-081

تلفن: 38381420-081

آدرس اینترنتی

http://basu.ac.ir/web/centlab 

پست الکترونیک

cent_lab@basu.ac.ir

 

نمایشگر یک مطلب