جواد صاین
مدیر گروه شیمی کاربردی

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
مرتبه علمی: استاد

رایانامه: saien@basu.ac.ir

صفحه شخصی