بابک نعمتی
مدیرگروه شیمی معدنی

رشته تحصیلی: شیمی معدنی
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: b.nemati@basu.ac.ir

صفحه شخصی