داود حبیبی
مدیر گروه شیمی آلی

رشته تحصیلی: مدیر گروه شیمی گرایش شیمی آلی
مرتبه علمی: استاد

رایانامه: dhabibi@basu.ac.ir

صفحه شخصی